آرامشی در پرتو قرآن

Tranquility in Qur’an

Have you ever thought about this verse of Qur'an? don't get disappointed from Allah's Mercy, indeed no one shall be disappointed from Allah's mercy except the group of disbelievers.

Rawh ALLAH , or as interpreters say, mercy, tranquility, welfare, kindness of God bear a good news to a person who sees the world under the control of a powerful and kind Lord. If we believe in His infinite and infra finite power, love, problem solving, kindness to creatures, and His sublime caring about people, then the sadness of our discrepancies, should not deviate us from a balanced life. 

آیا به این آیه از قرآن فکر کرده اید:

لا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُون‏:  از رحمت خدا نومید مباشید، که جز گروه کافران از رحمت خدا نومید نمى‏شوند.

روح الله یا به گفته مفسران پارسی زبان، آسایش ، رحمت، راحت و مهربانی خداوند نوید بخش انسانی است که جهان را در منظر پرودگار توانا و مهربان می بیند. اگر توان خداوند، محبتش، گره گشایی اش ، دلسوزی اش بر بندگان ، رسیدگی اش به حال مردمان را بی نهایت و فرا بی نهایت بدانیم اندوه نداشته ها، نگرانی از نادانسته ها، و ترس از خطرات نباید ما را از تعادل در مسیر زندگی مان خارج کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید