شب آرزوها

نیک است که در این شب که بسیاری از مردمان از خداوند آروزها و دلخواسته هایشان را می خواهند از خداوند این خواسته ها را بخواهید:

1- خداوندا مرا از عیب هایم آگاه کن و کمکم کن تا در آن ها باقی نمانم و در خودم ویژگی های مثبتی در برطرف کردن عیب هایم ایجاد کنم.

2- خداوندا مرا از جستجوی نقاط ضعف دیگران بازدار. به من بیاموز که نقاط ضعف پدر و مادرم را نیاموزم ، نیکی هایشان را به خاطر بسپارم و در خودم پرورش دهم.

3- خداوندا مرا یاری کن تا از جستجوی نقاط ضعف خواهران و برادرانم دست بردارم و خوبی هایشان را بیینم و چشم بر بدی هایشان ببندم.

4- خداوندا مرا یاری کن تا تمام وجودم پر از محبت همسرم گردد، کوچکترین کار نیکش را سپاسگزاری کنم و از او طلبکار نباشم. یاری ام کن تا خطاهایش را ببخشم و بدیهایش را کوچک بشمارم. هر روز بیشتر عاشق او شوم و بیشتر با او یکی شوم.

5- خداوندا یاری ام کن تا خودم را با پولم ، هوشم، توانایی ها و مهارتهایم نشناسم که این ها داشته های من است بلکه خود را با آن چه هستم و آن چه می خواهم باشم بشناسم.

6- خداوندا یاری ام کن تا فرزندم را نه فقط با تن و صورتی سالم که با روان و روحی نیکو  به محضرت بفرستم. کمکم کن تا عقده های دیروزم را امروز با فرزندم نگشایم.

7- خداوندا کمکم کن حرفهای تازه تر و شیرین تر از عسل با خانواده ام بزنم و دغدغه ام توجه طلبی از این و آن نباشد که دغدغه ام یافتن راههایی راست به سوی معنایی غایی در حیاتم باشد.

8- خداوندا کمکم کن برای تو باشم نه برای خودم و دیگران را برای تو بخواهم نه برای خودم ، نیکی هایشان را بزرگ ببینم و نیکی های خودم را چماقی بر سر آنان نکنم.

9- خداوندا خالصم کن ، آرامم کن، مهربانم کن، دوستدار و دوستدارنده ام کن که مهربان ترین مهربانانی.

/ 0 نظر / 5 بازدید