وبلاگ شخصی زینب عابدینی


+ پرسش های من

پرسش های من از تاریخ تا سیاسیت ، از علم تا افسانه خواهد بود.

تاریخ:

1- تعداد مسلمانان پیش از هجرت پیامبر اسلام به مدینه چند نفر بوده است؟

2- تعداد مسلمانان مهاجر به حبشه چند نفر بود؟

شناخت شناسی

علم چیست؟

الهیات

در فعل خداوند در خصوص انسان و جهان مشیت ، اراده، قدر، قضاء ، امضاء درون خودشان ، درون قدر، دوباره مشیت و اراده ای هست. و همین طور تا انتهاء جمع بندی همه روایات این باب چگونه است؟